تاکید دبیر مجمع تشخیص مصلحت بر کارآفرینی برای کمیته امدادی ها

تاکید دبیر مجمع تشخیص مصلحت بر کارآفرینی برای کمیته امدادی ها

تاکید دبیر مجمع تشخیص مصلحت بر کارآفرینی برای کمیته امدادی ها