«ترامپ» خواهان توسعه «زرادخانه اتمی آمریکا» شد

«ترامپ» خواهان توسعه «زرادخانه اتمی آمریکا» شد

«ترامپ» خواهان توسعه «زرادخانه اتمی آمریکا» شد