ترامپ مالیات‌ها را کاهش می‌دهد/ ۷۵ درصد مقررات حذف می‌شود

ترامپ مالیات‌ها را کاهش می‌دهد/ ۷۵ درصد مقررات حذف می‌شود

ترامپ مالیات‌ها را کاهش می‌دهد/ ۷۵ درصد مقررات حذف می‌شود