ترامپ وکلینتون فرقی نداشتند/کنار گذاشتن برجام توسط ترامپ شوخی است

ترامپ وکلینتون فرقی نداشتند/کنار گذاشتن برجام توسط ترامپ شوخی است

ترامپ وکلینتون فرقی نداشتند/کنار گذاشتن برجام توسط ترامپ شوخی است

نصب تلگرام فارسی