تردد خودروهای سنگین روز ۱۳ فروردین در سطح شهرتهران ممنوع

تردد خودروهای سنگین روز ۱۳ فروردین در سطح شهرتهران ممنوع

تردد خودروهای سنگین روز ۱۳ فروردین در سطح شهرتهران ممنوع