«ترزا می» و ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند

«ترزا می» و ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند

«ترزا می» و ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند