تروریست‌های دیروز سوریه نباید به سیاسیون امروز تبدیل شوند

تروریست‌های دیروز سوریه نباید به سیاسیون امروز تبدیل شوند
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل تاکید کرد: در راه‌حل‌های سیاسی سوریه تروریست‌های دیروز نباید به سیاسیون امروز مبدل شوند.

تروریست‌های دیروز سوریه نباید به سیاسیون امروز تبدیل شوند