ترکیه: سوریه آرام و متحد با اسد امکا‌ن‌پذیر نیست

ترکیه: سوریه آرام و متحد با اسد امکا‌ن‌پذیر نیست
سخنگوی رئیس‌جمهور ترکیه مدعی شد که دستیابی به یک سوریه متحد و آرام با ریاست‌جمهوری بشار اسد غیرممکن خواهد بود.

ترکیه: سوریه آرام و متحد با اسد امکا‌ن‌پذیر نیست