تعداد مصدومان حادثه گازگرفتگی ارومیه به ۸۳ نفر رسید

تعداد مصدومان حادثه گازگرفتگی ارومیه به ۸۳ نفر رسید

تعداد مصدومان حادثه گازگرفتگی ارومیه به ۸۳ نفر رسید