تلاش خواهیم کرد ایران را بابت آزمایش موشکی اخیر پاسخگو کنیم

تلاش خواهیم کرد ایران را بابت آزمایش موشکی اخیر پاسخگو کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن تلاش خواهد کرد که ایران را بابت آزمایش موشکی اخیر پاسخگو کند.

تلاش خواهیم کرد ایران را بابت آزمایش موشکی اخیر پاسخگو کنیم