تماس با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست

تماس با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست

تماس با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست