تمام آنچه در اختتامیه بازی‌های اسلامی گذشت/ خبری از ایران نبود!

تمام آنچه در اختتامیه بازی‌های اسلامی گذشت/ خبری از ایران نبود!

تمام آنچه در اختتامیه بازی‌های اسلامی گذشت/ خبری از ایران نبود!