توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای خرید هواپیمای ایرباس

توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای خرید هواپیمای ایرباس

توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای خرید هواپیمای ایرباس

oxin channel