تورم فروردین ۶.۹ درصد شد/تورم نقطه به نقطه به ۹.۴ رسید

تورم فروردین ۶.۹ درصد شد/تورم نقطه به نقطه به ۹.۴ رسید

تورم فروردین ۶.۹ درصد شد/تورم نقطه به نقطه به ۹.۴ رسید