توصیه پاور به ترامپ: برجام را حفظ کنید

توصیه پاور به ترامپ: برجام را حفظ کنید

توصیه پاور به ترامپ: برجام را حفظ کنید