تولید و اشتغال گفتمان سال شود/ اخلاق را در انتخابات قربانی نکنیم

تولید و اشتغال گفتمان سال شود/ اخلاق را در انتخابات قربانی نکنیم

تولید و اشتغال گفتمان سال شود/ اخلاق را در انتخابات قربانی نکنیم