جمشیدی از سازمان تعزیرات حکومتی می‌رود

جمشیدی از سازمان تعزیرات حکومتی می‌رود
جمشیدی از سازمان تعزیرات حکومتی رفتنی شد.

جمشیدی از سازمان تعزیرات حکومتی می‌رود