جهش بازار فروش شرکت های دانش بنیان/ فروش ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

جهش بازار فروش شرکت های دانش بنیان/ فروش ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

جهش بازار فروش شرکت های دانش بنیان/ فروش ۲۰۰هزار میلیارد تومانی