حمله انتحاری به مسجد «باقر العلوم(ع)» کابل/۳۰ شهید و ۷۰ زخمی

حمله انتحاری به مسجد «باقر العلوم(ع)» کابل/۳۰ شهید و ۷۰ زخمی

حمله انتحاری به مسجد «باقر العلوم(ع)» کابل/۳۰ شهید و ۷۰ زخمی