حملۀ تازۀ ترامپ به خانواده کلینتون

حملۀ تازۀ ترامپ به خانواده کلینتون
رئیس جمهور آمریکا تحقیق درباره معاملات خانواده کلینتون با روسیه را خواستار شد.

حملۀ تازۀ ترامپ به خانواده کلینتون