«خستگی و معیشت» دو عامل اصلی اشتباهات پرستاران ایرانی

«خستگی و معیشت» دو عامل اصلی اشتباهات پرستاران ایرانی
قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه بیشترین علت اشتباهات و قصورات پرستاری در ایران ریشه در خستگی و درد معیشت پرستاران دارد، بر انجام خود اظهاری برای اعلام خطا، اشتباه، قصور و عوارض پزشکی و پرستاری تاکید کرد.

«خستگی و معیشت» دو عامل اصلی اشتباهات پرستاران ایرانی