داعش با ‌طراحی آمریکا، سناریوی رژیم صهیونیستی و ‌دلارهای عربی‌ تشکیل شد

داعش با ‌طراحی آمریکا، سناریوی رژیم صهیونیستی و ‌دلارهای عربی‌ تشکیل شد
معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: داعش با ‌طراحی آمریکا، سناریوی رژیم صهیونیستی و ‌دلارهای عربی‌ تشکیل شد.

داعش با ‌طراحی آمریکا، سناریوی رژیم صهیونیستی و ‌دلارهای عربی‌ تشکیل شد