داعش در موصل رو به پایان است/ محور مقاومت هرگز شکست نخواهد خورد

داعش در موصل رو به پایان است/ محور مقاومت هرگز شکست نخواهد خورد

داعش در موصل رو به پایان است/ محور مقاومت هرگز شکست نخواهد خورد