دستگاه‌ها به‌دور از فرافکنی و سیاسی‌کاری، ایمن‌سازی ساختمان‌ها را دنبال کنند

دستگاه‌ها به‌دور از فرافکنی و سیاسی‌کاری، ایمن‌سازی ساختمان‌ها را دنبال کنند
رئیس قوه قضائیه گفت: ایمن‌سازی لوازم و راه‌های گوناگونی دارد و لازم است همه دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر و مردم و بدون فرافکنی و سیاسی‌کاری، اجرایی‌شدن برنامه‌های مربوط به ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری را دنبال کنند.

دستگاه‌ها به‌دور از فرافکنی و سیاسی‌کاری، ایمن‌سازی ساختمان‌ها را دنبال کنند