دست خالی اردوغان از دیدار با ترامپ/هماهنگی آمریکا و روسیه

دست خالی اردوغان از دیدار با ترامپ/هماهنگی آمریکا و روسیه

دست خالی اردوغان از دیدار با ترامپ/هماهنگی آمریکا و روسیه