دلیل رد ماده ۳۸ در مجمع تشخیص مصلحت/ دولت لایحه می دهد

دلیل رد ماده ۳۸ در مجمع تشخیص مصلحت/ دولت لایحه می دهد

دلیل رد ماده ۳۸ در مجمع تشخیص مصلحت/ دولت لایحه می دهد