دولت بدهکار بزرگ بانکی است/نیازمند نظام ملی نوآوری هستیم

دولت بدهکار بزرگ بانکی است/نیازمند نظام ملی نوآوری هستیم

دولت بدهکار بزرگ بانکی است/نیازمند نظام ملی نوآوری هستیم