دولت 2 روز پس از سخنان حمایتی رئیس جمهور کشاورزان را شوکه کرد

دولت 2 روز پس از سخنان حمایتی رئیس جمهور کشاورزان را شوکه کرد
رئیس هیئت مدیره مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ایران با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات هشت کالای اساسی گفت: این مصوبه چند روز است که جامعه کشاورزی کشور را در شوک فرو برده است.

دولت 2 روز پس از سخنان حمایتی رئیس جمهور کشاورزان را شوکه کرد