رشد اقتصادی برای قشر ضعیف قابل لمس نیست/معیشت مردم دچار مشکل است

رشد اقتصادی برای قشر ضعیف قابل لمس نیست/معیشت مردم دچار مشکل است

رشد اقتصادی برای قشر ضعیف قابل لمس نیست/معیشت مردم دچار مشکل است