رشد مشاغل کاذب با گسترش بیکاری/30 درصد مشاغل غیرمولد هستند

رشد مشاغل کاذب با گسترش بیکاری/30 درصد مشاغل غیرمولد هستند
فعال بازار کار با اشاره به گسترش مشاغل غیر رسمی در بازار کار گفت:عدم اجرای ماده 7 و 41 قانون کار، رشد روز افزون بیکاری و نبود مشاغل پایدار گسترش مشاغل غیر مولد را افزایش داده است.

رشد مشاغل کاذب با گسترش بیکاری/30 درصد مشاغل غیرمولد هستند