روحانی: از دیدن وضعیت دریاچه ارومیه شرمسارم/شرایط کسب و کار برای جوانان بهترمی‌شود

روحانی: از دیدن وضعیت دریاچه ارومیه شرمسارم/شرایط کسب و کار برای جوانان بهترمی‌شود
رئیس‌جمهور گفت: از دیدن دریاچه ارومیه شرمسارم و بخش خصوصی باید پاسخگوی فاجعه معدن آزادشهر باشد چون این معدن متعلق به بخش خصوصی است.

روحانی: از دیدن وضعیت دریاچه ارومیه شرمسارم/شرایط کسب و کار برای جوانان بهترمی‌شود