روحانی: تصمیم گرفته‌ایم پول نفت را به محرومین بدهیم

روحانی: تصمیم گرفته‌ایم پول نفت را به محرومین بدهیم

روحانی: تصمیم گرفته‌ایم پول نفت را به محرومین بدهیم