روحانی فعالیتهای ویژه با اولویت صندوق توسعه ملی را ابلاغ کرد

روحانی فعالیتهای ویژه با اولویت صندوق توسعه ملی را ابلاغ کرد

روحانی فعالیتهای ویژه با اولویت صندوق توسعه ملی را ابلاغ کرد