روسیه نمی‌تواند نقش ایران در سوریه را نادیده بگیرد

روسیه نمی‌تواند نقش ایران در سوریه را نادیده بگیرد

روسیه نمی‌تواند نقش ایران در سوریه را نادیده بگیرد