رویترز: صف های طولانی در حوزه های اخذ رای انتخابات ایران

رویترز: صف های طولانی در حوزه های اخذ رای انتخابات ایران

رویترز: صف های طولانی در حوزه های اخذ رای انتخابات ایران