زنان، رنگین‌پوست‌ها و غیرآمریکایی‌ها چه‌سهمی در اسکار داشته‌اند؟

زنان، رنگین‌پوست‌ها و غیرآمریکایی‌ها چه‌سهمی در اسکار داشته‌اند؟
اعتراضاتی که در دوسال گذشته شد، باعث تغییراتی در آکادمی شد اما آیا حالا دیگر مشکل تبعیض وجود ندارد؟

زنان، رنگین‌پوست‌ها و غیرآمریکایی‌ها چه‌سهمی در اسکار داشته‌اند؟