سبزپوشی بورس تهران در اولین روز زمستان/زمستانی گرم در تالار حافظ

سبزپوشی بورس تهران در اولین روز زمستان/زمستانی گرم در تالار حافظ

سبزپوشی بورس تهران در اولین روز زمستان/زمستانی گرم در تالار حافظ