سرمایه گذاری ۵۸۵میلیون دلاری آمریکا برای اشاعه دموکراسی در جهان!

سرمایه گذاری ۵۸۵میلیون دلاری آمریکا برای اشاعه دموکراسی در جهان!

سرمایه گذاری ۵۸۵میلیون دلاری آمریکا برای اشاعه دموکراسی در جهان!

زندگینامه جوکر