سفیر دانمارک به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر دانمارک به وزارت امور خارجه احضار شد
سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر دانمارک به این وزارتخانه خبر داد.

سفیر دانمارک به وزارت امور خارجه احضار شد