سناریوی فیلم تبلیغاتی روحانی لو رفت

سناریوی فیلم تبلیغاتی روحانی لو رفت
پیرو افشای کارگردان فیلم تبلیغاتی روحانی در انتخابات پیش رو، سناریو این فیلم هم لو رفت.

سناریوی فیلم تبلیغاتی روحانی لو رفت