سکوت دولت در برابر سه ابهام/ کاهش٤٨٠ میلیارد تومانی منابع تخصیصی

سکوت دولت در برابر سه ابهام/ کاهش٤٨٠ میلیارد تومانی منابع تخصیصی

سکوت دولت در برابر سه ابهام/ کاهش٤٨٠ میلیارد تومانی منابع تخصیصی