سیل در آذرشهر و عجب شیر/احتمال قربانی گرفتن سیل قوت گرفت

سیل در آذرشهر و عجب شیر/احتمال قربانی گرفتن سیل قوت گرفت

سیل در آذرشهر و عجب شیر/احتمال قربانی گرفتن سیل قوت گرفت