شرایط دشوار امدادرسانی در پلاسکو/ استقرار دو تیم حمایت روانی

شرایط دشوار امدادرسانی در پلاسکو/ استقرار دو تیم حمایت روانی

شرایط دشوار امدادرسانی در پلاسکو/ استقرار دو تیم حمایت روانی