شروط بیمه تأمین اجتماعی برای حمایت از «شرکتهای دانش‌بنیان»

شروط بیمه تأمین اجتماعی برای حمایت از «شرکتهای دانش‌بنیان»
دولت در راستای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، ذیل مفاد و بندهای حمایتی قانون مرتبط با آنها به ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانشی اشاره کرده و بیمه تأمین اجتماعی همسو با این مصوبه، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی امضا کرد.

شروط بیمه تأمین اجتماعی برای حمایت از «شرکتهای دانش‌بنیان»