شهادت 2 فلسطینی و هلاکت یک صهیونیست در درگیری‌های النقب

شهادت 2 فلسطینی و هلاکت یک صهیونیست در درگیری‌های النقب
نظامیان صهیونیست دو جوان ساکن روستای ام‌الحیران واقع در اراضی اشغالی 1948 را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

شهادت 2 فلسطینی و هلاکت یک صهیونیست در درگیری‌های النقب