شهامت آتش نشانان دل را از تحسین و از نگرانی واندوه آکنده می سازد

شهامت آتش نشانان دل را از تحسین و از نگرانی واندوه آکنده می سازد

شهامت آتش نشانان دل را از تحسین و از نگرانی واندوه آکنده می سازد