صالحی: انگلیس در اجرای قرارداد خرید 900 تن کیک زرد بدعهدی کرد

صالحی: انگلیس در اجرای قرارداد خرید 900 تن کیک زرد بدعهدی کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره 900 تن کیک زردی که قرار بود خریداری و وارد کشور شود گفت که ما قراردادی را با 5+1 در آخرین جلسه در فرانکفورت داشتیم که تایید شد و به امضا رسید اما متاسفانه در لحظات آخر انگلیس بد عهدی کرد.

صالحی: انگلیس در اجرای قرارداد خرید 900 تن کیک زرد بدعهدی کرد