ضربه مهلک یمنی ها بر پیکره مزدوران/۳۰ مزدور کشته و ۸ تن اسیر شدند

ضربه مهلک یمنی ها بر پیکره مزدوران/۳۰ مزدور کشته و ۸ تن اسیر شدند

ضربه مهلک یمنی ها بر پیکره مزدوران/۳۰ مزدور کشته و ۸ تن اسیر شدند