طرح تنفس جنگل صحیح اجرا نمی‌شود/ جنگل‌های شمال در حال کماست

طرح تنفس جنگل صحیح اجرا نمی‌شود/ جنگل‌های شمال در حال کماست
رئیس جامعه جنگلبانی مازندران با تاکید بر اجرای طرح درست طرح تنفس در جنگل‌های شمال کشور گفت: متاسفانه اکنون جنگل‌های شمال در حال کماست.

طرح تنفس جنگل صحیح اجرا نمی‌شود/ جنگل‌های شمال در حال کماست