طوفان تهران یک سقوطی از طبقه هفدهم به‌جا گذاشت

طوفان تهران یک سقوطی از طبقه هفدهم به‌جا گذاشت
سرپرست اورژانس کشور به توضیحاتی از جزئیات تلفات جانی طوفان تهران پرداخت.

طوفان تهران یک سقوطی از طبقه هفدهم به‌جا گذاشت